Typ wymaganej próbki / ilość: biopsje wycinków lub nacinania materiału patologicznego przeznaczone do badania histologicznego należy utrwalić w „10% buforowanym roztworze formaliny do histologii” (40% roztwór formaldehydu z buforem fosforanowym w celu utrzymania pH pomiędzy 7 a 7,2). Stosowanie innych substancji utrwalających należy uzgodnić z Laboratorium.
Próbki należy umieścić w pojemnikach z szerokim otworem, nietłukących się i hermetycznych, które pomieszczą utrwalacz w objętości „co najmniej” 5-krotności objętości badanego materiału. Pojemniki z formaliną można zamówić bezpośrednio w laboratorium.

Sposób przechowywania / wysyłki: szybkość utrwalenia, a tym samym możliwość jak najszybszego rozpoczęcia czynności przygotowania materiału, uzależniona jest od wielkości i grubości próbki oraz jakości użytego utrwalacza.
Na pojemniku należy podać krótki opis próbki (właściciel zwierzęcia, gatunek, pochodzenie materiału). Karteczki towarzyszące z danymi klinicznymi / anamnezą należy umieścić w kopertach i oddzielić od pojemników z próbkami z płynem utrwalającym.

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wynik będzie dostępny po ok. 9 dniach roboczych od daty przyjęcia, jeśli próbki zostaną dostarczone do laboratorium prawidłowo utrwalone.