Vrsta vzorca/potrebna količina: ekscizijske ali incizijske biopsije patološkega materiala za histološko preiskavo fiksiramo v “10 % pufrirani raztopini formaldehida za histologijo” (40 % raztopina formaldehida s fosfatnim pufrom za vzdrževanje pH med 7 in 7,2). O uporabi drugih fiksativov se je treba dogovoriti z laboratorijem.
Vzorce zbiramo v vsebnikih s širokim ustjem, ki so odporni na razbitje in nepredušno zaprti ter ustrezne velikosti za količino fiksativa, ki je “vsaj” petkrat večja od volumna materiala, ki ga je treba pregledati. Posode za formalin lahko naročite neposredno v laboratoriju.

Shranjevanje/pošiljanje: hitrost fiksacije in s tem možnost čimprejšnjega začetka priprave materiala je odvisna od velikosti in debeline vzorca ter količine uporabljenega fiksativa.
Posodo označimo s kratkim opisom vzorca (lastnik živali, vrsta, izvor materiala). Spremne liste s kliničnimi/anamnestičnimi podatki je treba vložiti v ovojnice in jih poslati ločeno od vsebnikov z vzorci v fiksacijski tekočini.

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo izdan v 9 delovnih dneh od datuma sprejema, če bodo vzorci prispeli v laboratorij pravilno pripravljeni.