Kodeks Etyki

HomeFirmaKodeks Etyki

Weterynarze

Nasze zaangażowanie w odpowiedzialność etyczną i społeczną

WSTĘP

MyLav srlu (dalej La Vallonea) działa w sektorze laboratoryjnej medycyny weterynaryjnej.
Formą prawną przedsiębiorstwa jest jednoosobowa spółka kapitałowa.
Wszystkie działania spółki La Vallonea prowadzone są w absolutnym poszanowaniu przepisów określonych w ustawodawstwie krajowym oraz w myśl zasad legalności, przejrzystości, lojalności, poufności i poszanowania prywatności.
Odbiorcami niniejszego kodeksu etyki są wszystkie osoby, które – bezpośrednio lub pośrednio – wykonują swoją działalność w sposób przeważający lub uzupełniający w imieniu i na rzecz spółki La Vallonea oraz które są zobowiązane przez dyrekcję generalną do zapoznania się z niniejszym kodeksem i wdrożenia go w swoim sposobie działania.

KONFLIKT INTERESÓW

Każdy, kto pracuje w imieniu i na rzecz spółki La Vallonea ma obowiązek przestrzegać określonych zasad zachowania i przyjąć taki sposób działania, który nie spowoduje konfliktu interesów ze spółką.
Każdy czyn lub zdarzenie, które mogą działać na szkodę spółki La Vallonea w celu uzyskania korzyści osobistej, uznane zostaną za nieprzestrzeganie zasad etyki określonych w niniejszym kodeksie, a tym samym nie będą tolerowane.

PRZYJĘCIE KODEKSU ETYKI

Wszyscy, którzy współpracują z laboratorium są zobowiązani do wdrożenia i ścisłego przestrzegania wytycznych określonych w niniejszym kodeksie etyki.
Przyjęcie i przestrzeganie kodeksu etyki jest zasadniczym obowiązkiem całego personelu i jest niezależne od jakiegokolwiek warunku konieczności.
Przestrzeganie określonych zasad stanowi integralną część procedury obowiązującej w przedsiębiorstwie, dlatego też ma szczególną wartość w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

Cały zatrudniony personel ma obowiązek zgłoszenia jakichkolwiek naruszeń zasad określonych w niniejszym kodeksie – pod postacią czynów lub zdarzeń – których dopuści się którykolwiek z pracowników i/lub współpracowników.
Zgłoszenie naruszenia jest anonimowe – w tym celu należy skorzystać ze specjalnie przygotowanego formularza – i nie skutkuje jakimikolwiek konsekwencjami wobec zgłaszającego i zgłaszanego, chyba że są one ściśle powiązane z przedmiotem zgłoszenia i odpowiednio zweryfikowane przez osoby odpowiedzialne.
Celem obowiązku zgłoszenia jest tylko i wyłącznie wsparcie przedsiębiorstwa w jego wzroście i rozwoju i nigdy nie może być rozumiane jako akt zwykłego „odwetu pracowniczego”.

PERSONEL PRZEDSIĘBIORSTWA

Personel przedsiębiorstwa działa w sektorze laboratoryjnej medycyny weterynaryjnej w zakresie swoich kompetencji i w pełnym poszanowaniu zasad określonych w niniejszym kodeksie etyki.
Wybór i gratyfikacja personelu odbywają się wyłącznie na podstawie merytorycznej i nie ma mowy o dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, religię, przekonania polityczne lub inne przejawy dyskryminacji.
Dyrekcja dokłada wszelkich starań, aby personel mógł działać w warunkach adekwatności i spokoju, bez możliwości wywierania presji, selekcji i stresu w pracy.

ŚRODOWISKO PRACY

Środowisko pracy zapewnia możliwie najlepsze warunki, aby umożliwić zatrudnionemu personelowi prawidłowe i zdrowe prowadzenie wszystkich działań i zadań pracowniczych.
Cały personel laboratorium angażuje się, aby stworzyć i utrzymać zdrowe i bezpieczne środowisko pracy, wolne od jakiegokolwiek ryzyka dla zdrowia człowieka, w pełnym poszanowaniu zasad określonych w zakresie ochrony i bezpieczeństwa w miejscach pracy.
Cały personel jest zobowiązany do zapoznania się z procedurami operacyjnymi dotyczącymi bezpieczeństwa oraz ich rygorystycznego przestrzegania.

PRZESTRZEGANIE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Personel przedsiębiorstwa zobowiązuje się do stosowania w swoim działaniu wszelkich zachowań zgodnych z ustaleniami dotyczącymi poszanowania prywatności określonymi w naszym ustawodawstwie.
W szczególności La Vallonea gwarantuje Klientom status wyłącznej własności wyników, materiałów księgowych i badań wykonanych w imieniu i na rzecz składającego wniosek lekarza weterynarii, zobowiązując się do nieudostępniania tych danych innym osobom.

RELACJE Z KLIENTAMI

Spółka La Vallonea stawia w centrum swojej działalności lekarza weterynarii będącego klientem laboratorium.
W szczególności zapewnia przestrzeganie zasad prywatności, własność danych laboratoryjnych, konsultacje i szkolenia w zakresie patologii klinicznej.
Priorytetem działalności laboratorium jest spełnienie potrzeb klientów, dlatego też zmienia oferowane usługi w zależności od aktualnych potrzeb wnioskującego lekarza weterynarii, w zakresie wyboru oferowanych badań, sposobu przesyłania danych (wyników laboratoryjnych), profesjonalnej i informacyjnej obsługi logistycznej oraz możliwości wprowadzenia poprawek w usłudze odbioru próbek.
La Vallonea stawia się na pozycji idealnego partnera wobec swoich klientów, nie ograniczając się wyłącznie do relacji klient/ dostawca, zaspokajając potrzeby swoich klientów w zakresie zarządzania ich klientami, potwierdzając swoją funkcję „partnerskiego laboratorium lekarza weterynarii”.

RELACJE Z DOSTAWCAMI

La Vallonea uważa, że prawidłowe zarządzanie relacjami z dostawcami ma fundamentalne znaczenie, uważając ich za partnerów.
Wszystkie rozpoczęte relacje pracownicze zarządzane są w poszanowaniu prawidłowych zasad współpracy zawodowej, lojalności pracowniczej, poszanowania zasad prywatności i wspólnego rozwiązywania niezgodności.
Dostawcy wybierani są wyłącznie na podstawie jakości i efektywności oferowanych usług, eliminując jakąkolwiek możliwość wyboru dyskryminującego.
Podczas współpracy z dostawcami, trwającej od dłuższego czasu, w centrum stawiane są potrzeby dostawców, w poszanowaniu zasady ogólnej stanowiącej o tym, aby nie doszło do konfliktu interesów ze spółką.

GWARANCJA JAKOŚCI

Spółka La Vallonea gwarantuje użytkownikom usługi o najwyższych standardach jakościowych, określone i certyfikowane przez renomowane międzynarodowe jednostki kontroli.
W szczególności, gwarantuje pełen profesjonalizm zatrudnionego personelu, stosowanie przyrządów na najwyższym poziomie o udowodnionej jakości, potwierdzonej certyfikatami, wdrożenie znormalizowanych i zatwierdzonych metod analitycznych, w uzasadnionych przypadkach, w medycynie weterynaryjnej oraz ciągłą i szeroko zakrojoną kontrolę uzyskanych wyników poprzez codzienne porównywanie uzyskanych danych z wewnętrznymi kontrolami jakości i zewnętrznymi ocenami jakości, przeprowadzanymi w certyfikowanych laboratoriach.
Stałe i ciągłe zaangażowanie mające na celu utrzymanie wysokiego poziomu jakości, jest gwarantowane i potwierdzone uzyskaniem i utrzymaniem certyfikatów jakości ISO w zakresie medycyny laboratoryjnej.

MISJA LABORATORIUM

Naszą misją jest oferowanie klientom, których uznajemy za partnerów , najwyższych standardów jakości i najlepszych usług po konkurencyjnych cenach, oferując: jakość, usługi i wygodę.

Jesteś lekarzem weterynarii? Dołącz do nas.

Wypełnij formularz i w kilka minut dołącz do świata usług MyLav.