Etični kodeks

HomePodjetjeEtični kodeks

Veterinar

Naša zavezanost etični in družbeni odgovornosti

PREDGOVOR

Laboratorij za veterinarske analize La Vallonea s.r.l. (v nadaljevanju: La Vallonea) deluje na področju veterinarske laboratorijske medicine.
Pravna oblika podjetja je kapitalska družba z enim upraviteljem.
Vse poslovanje družbe La Vallonea poteka v popolni skladnosti s predpisi nacionalne zakonodaje in v skladu s pravili zakonitosti, transparentnosti, lojalnosti, zaupnosti in spoštovanja zasebnosti.
Naslovniki tega etičnega kodeksa so vsi tisti, ki neposredno ali posredno izvajajo svojo glavno ali dopolnilno dejavnost v imenu in za račun družbe La Vallonea in ki jih generalno vodstvo zavezuje, da se seznanijo s tem kodeksom in ga vključijo v svoje delovanje.

NAVZKRIŽJE INTERESOV

Vsi, ki delujejo v imenu in za račun družbe La Vallonea, so dolžni dosledno upoštevati posebna pravila ravnanja in sprejeti način delovanja, ki ne povzroča navzkrižja interesov z družbo.
Vsako dejanje ali dejstvo, ki bi lahko povzročilo škodo družbi La Vallonea in je storjeno z namenom pridobivanja osebnih koristi, se bo obravnavalo kot neskladno z etičnimi postopki, določenimi v tem kodeksu, in bo torej štelo za nedopustno.

SPREJETJE ETIČNEGA KODEKSA

Kdor sodeluje z laboratorijem, je dolžan sprejeti in v celoti upoštevati določbe tega etičnega kodeksa.
Sprejetje in upoštevanje kodeksa predstavlja bistveno obveznost za vse osebje in je neodtujljivo povezana z vsemi zahtevami.
Skladnost s sprejetimi predpisi je sestavni del politike podjetja in ima zato posebno vlogo pri upravljanju podjetja.

PRIJAVA KRŠITEV

Vsi zaposleni so dolžni prijaviti vsako kršitev dejanj ali dogodkov katerega koli operaterja in/ali sodelavca, ki so v nasprotju s pravili, določenimi v tem kodeksu.
Prijava takšnih kršitev je anonimna, na obrazcu, ki ga v ta namen zagotovi podjetje, in ne sme povzročiti nikakršne škode prijavitelju ali posamezniku, zoper katerega je podana, z izjemo elementov, ki so tesno povezani z dejstvom, v zvezi s katerim je podana in jih odgovorno osebje ustrezno preveri.
Edini in izključni namen prijave je nuditi podporo podjetju pri njegovi rasti in razvoju, zato v nobenem primeru ne sme biti obravnavana kot dejanje, namenjeno zgolj “povračilnim ukrepom na delovnem mestu”.

OSEBJE PODJETJA

Osebje podjetja dela na področju veterinarske laboratorijske medicine v skladu s svojimi pristojnostmi in ob popolnem upoštevanju določil tega etičnega kodeksa.
Izbira in nagrajevanje osebja potekata izključno na podlagi zaslug, brez kakršne koli diskriminacije glede spola, rase, verske pripadnosti, politične usmeritve ali katerega koli drugega razloga, ki bi lahko predstavljal element diskriminatorne izbire.
Vodstvo si prizadeva, da bi zaposlenim omogočilo delo v primernih in umirjenih pogojih, brez delovnih pritiskov, prikritih ali nedvoumnih groženj selekcije ter stresa na delovnem mestu.

DELOVNO OKOLJE

Delovno okolje zagotavlja najboljše možne delovne pogoje, ki zaposlenemu osebju omogočajo izvajanje vseh ukrepov in delovnih postopkov na najbolj pravilen in zdrav način.
Vsi zaposleni v laboratoriju si prizadevajo ustvariti in vzdrževati zdravo in varno delovno okolje brez kakršnega koli tveganja za zdravje ljudi, v skladu z določili predpisov o varstvu in varnosti na delovnem mestu.
Vse osebje se je dolžno seznaniti z izvajanjem delovnih postopkov v zvezi z varnostjo in jih dosledno upoštevati.

SPOŠTOVANJE ZASEBNOSTI

Zaposleni v podjetju se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu z določbami o spoštovanju zasebnosti, ki jih predpisuje naš pravni red.
Družba La Vallonea svojim strankam zagotavlja izključno lastništvo izvidov, računovodskega gradiva in preiskav, opravljenih v imenu in za račun veterinarja, ki je zaprosil zanje, in se zavezuje, da teh podatkov ne bo razkrila drugim osebam.

ODNOSI S STRANKAMI

Družba La Vallonea postavlja veterinarja, stranko laboratorija, v ospredje pri svojem delu.
Zagotavlja zlasti spoštovanje zasebnosti, lastništvo laboratorijskih podatkov, dejavnosti svetovanja in izpopolnjevanje na področju klinične patologije.
V laboratoriju je izpolnjevanje zahtev strank prednostna naloga, pri čemer se ponujene storitve prilagajajo posebnim potrebam veterinarja, ki je zaprosil zanje, in sicer glede izbire ponujenih preiskav, načina pošiljanja podatkov (laboratorijskih rezultatov), strokovne in informativne logistične podpore ter popravkov, ki se lahko izvedejo pri storitvi odvzema vzorcev.
Družba La Vallonea se zlasti vidi kot idealen delovni partner za svoje stranke; njen odnos presega preprosto razmerje med stranko in dobaviteljem, pri čemer družba pri upravljanju svojih strank njihove potrebe obravnava kot svoje lastne, zaradi česar se dejansko potrjuje kot “partnerski laboratorij veterinarja”.

ODNOSI Z DOBAVITELJI

Za družbo Vallonea je ustrezno upravljanje odnosov z dobavitelji ključnega pomena, saj jih šteje za svoje delovne partnerje.
Vsa vzpostavljena delovna razmerja urejamo v skladu s pravili strokovne korektnosti, načeli lojalnosti, spoštovanja zasebnosti in soupravljanja neskladij.
Dobavitelji so izbrani izključno na podlagi kakovosti in ustreznosti ponujenih storitev, kar izključuje vsakršno možnost diskriminatorne izbire.
Pri upravljanju odnosov, ki jih je družba skozi čas vzpostavila s svojimi dobavitelji, so v ospredju potrebe dobaviteljev, pri čemer se vedno upošteva temeljno načelo, da ne sme priti do navzkrižja interesov z družbo.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Družba La Vallonea uporabnikom storitev zagotavlja, da bo ohranjala zelo visoke standarde kakovosti, ki jih zahtevajo in potrjujejo mednarodni nadzorni organi.
Jamči zlasti za vrhunsko strokovnost zaposlenega osebja, uporabo najbolj kakovostne in preverjene opreme, uporabo standardiziranih in odobrenih metod laboratorijske analize, kadar je to primerno za veterinarsko medicino, ter stalen in kapilaren nadzor pridobljenih rezultatov z vsakodnevno primerjavo zbranih podatkov z notranjimi kontrolami kakovosti (IQC) in zunanjimi ocenami kakovosti (EQA), ki se izvajajo v laboratorijih, potrjenih v ta namen.
Stalna in neprekinjena zavezanost k ohranjanju visoke ravni kakovosti je zagotovljena in izkazana s pridobitvijo in obnavljanjem certifikatov kakovosti ISO, ki se zahtevajo na področju laboratorijske medicine.

POSLANSTVO LABORATORIJA

Naše poslanstvo je strankam, ki jih obravnavamo kot poslovne partnerje, ponuditi najvišje standarde kakovosti in najboljše storitve po konkurenčni ceni z zagotavljanjem: kakovosti, storitev in dostopnosti.

Ste veterinar? Pridružite se nam.

V le nekaj minutah izpolnite obrazec in vstopite v svet storitev MyLav.